Kl. 10:24 d 31 oktober 2013

skal nu overveje om jeg vil betale 800 kroner eller lignende for at få landsskatteretten til at se på min sag.

de har jo loven på deres side.

jeg klager fordi jeg i alle skatteforhold har en forventning at Skat har pligt til at oplyse om ændringer vedrørende betaling eller som her tilbagebetaling af skat.

Denne oplysningspligt gælder også i denne sag.

Forud for ændringer i alle skatteforhold er det altid muligt at stoppe en ansøgning, som her, og i andre sager, ene og alene fordi Skat altid er fremadrettet og ikke hemmelig.
(Undtagen for Glistrup, som blev dømt og sad inde dømt efter en lov, som fik /havde tilbagevirkende kraft, jeg og andre og han selv tror, at det var for at skade ham. Sådan som jeg læste det for mange år siden)

I denne sag som ene og alene vedrører Tilbagebetaling af for meget indbetalt Tinglysningsafgift, har jeg ikke fået oplyst og kan stadig ikke finde den lov tilgængelig, som forklarer at man skal søge før man tinglyser skødet. om at få de penge tilbage som man betaler for meget ved den selv samme tinglysning, som man tinglyser.

På min vej igennem systemet, og efter mange også timelange samtaler, får man intet af vide i den retning. Selv sekretæren i den afdeling hos Skat, som afslår udbetaling i disse sager, kender ikke loven så godt at hun kan tale med mig om den.
Jeg blev derfor henvist til den eneste i Danmark, som virkeligt kender loven, og fortolkningen og ikke mindst administrationen af lovens tekst.

Det drejer sig om Jura.

Selvom den er vedtaget i Folketinget, så er det bestemt ikke folketingets medlemmers opfattelse at de har stemt på en lov, som er teknisk umulig at administrere.
For Skat må ikke oplyse om loven på Tinglysningsrettes hjemmeside. (Det er der en anden lov der forbyder dem at gøre.).

Det halve af lovens tekst handler stort set om den tidsfrist.
Den første halvdel loven giver borgerne ret til tilbagebetaling.
Den eneste betingelse er, at man søger før skødet bliver tinglyst. Og det bruger man flere linier på at precisere. De kunne jo godt sige: Man skal sende sit skøde til tinglysning, først, uden at betale tinglysningsafgiften. Derpå søger man. Og det er jo mærkeligt. Man kan jo ikke vide om man kan få ejendommen nedvurderet til en 'rigtig' ejendomsværdi, til handelsværdien.

Der bruges reelt mange måneder, før man er klar til at fremkomme med de nødvendige oplysninger til Skat.
Det er en papirmølle, selvom det er på nettet, så skal der fremskaffes flere dokumenter end ved et almindeligt bryllup. Og det hjælper at ringe til Tinglysningsretten for at blive vejledt igennem denne besværlige proces.

Og nu dette. Som et usynligt elektrisk hegn, forhindrer loven en i at æde sit eget græs.

Kl. 11:00 Jeg håber ikke jeg skal ud bagefter for at trække Skat i byretten, og først finde love, som giver mig ret til porhånd at vide hvorfor jeg ikke skal søge om tilbagebetalingen efter at jeg har betalt, men før.
For lovene om den offentlige forvaltning, er nok skrevet på sådan en måde, at Skat er har Diplomatisk Imunitet.

Men som en politiker sagde for nyligt i en sag om et 'måske fejlskøn' i en forhøjelse af ejendomsværdierne på en navngiven villavej. Så kan skat af egen vilje løse de sager som giver problemer.
Min og andre sager, kan Skat jo nemt sende til Ombudsmanden, som gerne rådgiver Folketinget, på en måde så vores Skattelove er tålelige. Som det er nu er der meget, der tyder på at Danmark ikke er på vej op.

Kl. 5:25 d. 8. oktober 2013 jeg havde en drøm i nat, som på en måde viser den problemstilling jeg her fremlægger. i Landsskatteretten, for Ombudsmanden og genfremlægger på hjemmesiden www.tilfolketinget.dk
Jeg havde en mark beliggende i Mellemamerika, der var ingen høst på min eller omkring mig på andre marker.
Det var en lang drøm, kun lidt omtales her.
Og det jeg vil fremhæve fra drømmen er at der gik et elektrisk hegn tværs over marken, græsset var grønt, på begge sider, det var lavt 70 cm højt sad tråden, som ikke kunne ses, før man stod meget tæt på den. Jeg kunne let hoppe over, men gjorde det ikke, fordi det var forbudt.
Sidst i drømmen, var der sat hegn overalt omkring mig, kun en lille smal sti i den ene ende af marken viste mig at jeg godt kunne komme ud, hvis jeg valgte den.
Resten af drømmen handlede om det vand, fra:
ungdommens-kilde, som kan gøre os alle ung igen, jeg vidste at jeg skulle forbi hegnet, for at komme videre ud på denne mystiske halvø i det fremmede, hvor en Japaner der spiser gobler, (=havmænd) har fundet ungdommens-kilde.dk nøjagtigt som jeg, og 100.000 andre, der er begyndt at sælge vand med atomic salt, der gør os unge igen. Lang historie, og en helt anden historie.

Skat har ikke lovligt kunne tilføje et link på Tinglysningsrettens hjemmeside.
Sådan er loven, og det er den vi som borger skal forholde os til. Og selvfølgelig skal dommeren gøre ligeså.
Vi skal rette os efter loven, sådan som den bliver præsenteret for os. Ikke sådan som en eneste person i skatteforvaltningen forstår det.
Vi er alle lige for loven, vi skal ikke kende skatteforvaltningens chef, (en bestemt vel og mærket, i en helt specifik afdelling, som ene og alene afviser alle ansøgninger om tilbagebetaling af for meget indbetalt tinglysningsafgif) Jeg kan let forestille mig at samtlige skattechefer i landet ikke kender den undtagelse for udbetaling af form meget indbetalt tinglysningsafgift, som skat i denne ene afdelveing bruger.

Vi skal følge loven.
Hvis færdselstavlen siger parkering forbudt, på hverdage og lørdage, men ikke på søndage, så må man lovligt parkere om søndagen.

Det samme her, lnoven siger klart at man kan søge om at få ejendomsværdien nedsat, hvis og når man søger. Og det selvfølgelig først, når man har skøde på at ejendommen er din. Det er lovlighet, sådan er loven, og den giver os 'den ret'.
Med lov skal land bygges.

Ved henvendelse bliver man vejledt, jeg fik 6 timers personlig vejledning, før min ansøgning på 5 sider var udfyldt korrekt. Bare siden med mit navn, var umulig at udfylde, fordi EDB programmet 'ville' genkende min adresse før programmet kunne godkende, at jeg havde givet de korrekte oplysninger. (Et komma sat forkert var nok til at min side blev afvist som korrekt.)

Lang historie mange forsøg, 3 af forsøgene var på 2 hele timer hver gang, uden at komme til et acceptabelt resultat.

Først da jeg begyndte at ringe indenfor arbejdstid, og havde telefonisk vejledning, 'samtidigt med' at jeg skrev på komputeren, fik jeg færdiggjort min ansøgning.

Adressen kom korrekt frem, ved at jeg ikke selv skulle skrive den, men lod komputeren finde den frem ved hjælp at mit personnummer.

Adskillige uger senere ledte jeg efter den skatteforvaltning, som havde min ansøgning.
Ikke i Aalborg, ikke i Brønderslev heller ikke i Ringkøbing, men på Sjælland fandt jeg min sagsbehandler, (som var på ferie) efter ferien kunne hun ikke svare på noget, så jeg fik kontorchefen. Som sagde nej til at jeg kunne gøre min ansøgning gældende fordi min ændring af ejendomsvurdering, skulle have været søgt og været fremme på hendes skrivebord, inden jeg betalte for meget i tinglysningsafgift, dvs jeg skulle søge inden jeg havde købt ejendommen.

Det vil i praksis sige at vi alle skal omvurdere vores ejendomme, inden vi tinglyser.
Og det vil gøre denne lov overflødig.
Det er jo meningsløst at tale om tilbagebetaling, når tinglysningsafgiften er beregnet korrekt.

Det er adskillige timers arbejde der er lagt i den ansøgning. og ikke en eller et sted bliver det oplyst, at jeg ikke skal ansøge. Alle og alle steder står der: Jeg kan ansøge og jeg er berettiget til at få penge tilbage, hvis ejendomsværdien har været sat for højt.

Ikke et ord om at man skal søge inden man køber huset. Og ikke et ord om hvordan man SÅ skal søge.
Men eneste dokumentation der bedes om er: Har man indbetalt tinglysningsafgiften. (Det bevidnes af Tinglysningsretten, og det er ene og alene det stykke digitale dokument, som er så svært at få udarbejdet)
En omvurdering af ejendommen er en langstrakt proces. Det tager måneder fra start til slut.
Og netop denne langsommelige proces henviser Skat til i sit afslag. OG DET HAR INTET MED LOVEN AT GØRE, OM DET SÅ TOG 25 ÅR. Så er loven desangående opfyldt.
Der står intet om at søgning om tilbagebetaling af for meget indbetalt Tinglysningsafgift skal være søgt inden der er gået et år efter at man har erhvervet ejendommen. Tværtimod, står der, at man skal søge inden man erhverver sig ejendommen. Og det står hverken med småt eller er kendt af andre end en chef i Skat på et og samme kontor et hemmeligt sted i Danmark. (Ingen vidste jo, hvor jeg skulle rette min henvendelse til. Udbetaling Danmark vidste heller ikke noget, det fik jeg ikke nævnt før.)

I gamle dage brugte man ord som skrankepaver, om denne form for særbehandling af borgere, der blev afvist alle steder, når de godtroende havde gjort alt for at opfylde lovens paragraffer, og skulle have en udbetaling fra Staten.

Jeg førte i sin tid min mors skattesag for hende. Hun var blevet pensionist, og kunne ikke få sine rentefradrag godkendt - men efter 6-8 år og med landsskatterettens hjælp, fik hun sine 10.000.- udbetalt i form af et skattefradrag på 100.000.- som jo blev ædt op af personfradrag og en lille pension.

**********

teksten nedenfor er skrevet d. 26.september 2013, Kl. 06:42:28

Alle de sager, dvs samtlige sager: Som afvises af Skat, bliver afvist fordi huskøberne ikke søgte om afgiftnedslag, før de fik tinglyst adkomst til skødet.

Det stod ikke med småt.

Det stod slet ikke nogen steder.

Spørger man hos skat, siger skat: At man skal søge digitalt på Tinglysningsrettens hjemmeside.
Skattedamen, som afviser tilbagebetaling er den eneste, der bruger den paragraf, og hun er derfor den eneste, der kender den.
Selv nyansatte, opgiver den personlige betjening, og stiller kunder som jeg ind til chefen, kunder som føler sig forudrettet, i en oplagt sag, hvor jeg burde have ret.

Der er ingen skriftlige kontrakter noget sted i Danmark, Hvor undtagelsen for tilbagebetaling på lignende måde, lovligt kan holdes skjult for køber, her er det ved køb og betaling af for mange stempelmærker til en tinglysning af en ejendomshandel.

De få linier i den paragraf burde aldrig have været skrevet, de er luskede.
Vi har haft nogle år med fald i ejendomsværdien, så det er muligvis samtlige hushandler, som har været berørt af denne form for overbetaling.
En anstændig måde at løse problemet var at hæve afgiften med f. eks. 25 % hver gang huspriserne faldt 20 %
I min hushandel faldt ejendomsvurderingen fra 2.050.000.- til 700.000.- eller 65 % (ejendommen er her blevet omvurderet 1. oktober 2012 med virkning 1 måned efter overtagelsen 1. September 2012, mindre end 14 dage efter tinglysning 19/21? September 2012)