www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. januar
- 'Det er ikke dig, der bærer roden, men roden, der bærer dig!' (Rom. 1l:18)
"Det gælder både dit åndelige og dit materielle liv. Husk det, når du føler dig overvældet af arbejde og vanskeligheder, af afgørelser der skal træffes, når du er i vildrede og tvivl fordi alting er anderledes, end du troede det skulle være. Og først og fremmest når sjælefjenden vil rokke ved din tillid til, at jeg har vundet frelsen for dig. Husk dette: det er mig, der bærer dig - ikke dig der bærer mig med dig i livets vanskeligheder. Der er ikke lagt en ekstra byrde på dig, men din byrde er løftet bort!
Tro på mig er ikke en tung og vanskelig pligt, men et privilegium, der løfter og bærer dig. Stykke for stykke vil jeg lægge min tro ind i dit hjerte under de forhold, der møder dig.
Som en levende kilde skal den frembringe den rette styrke til rette tid, når du bliver i mig og ikke tager din tillid tilbage!"
Fordelen ved dette (som står i dagens tekst) er at man jublende kan rende Jesus i møde og råbe: Vi gjorde det, vi gjorde det. Se det lykkedes for os.
Og når man tænker på at Højvejen foran og op til Guds Trone er 1000 miles 1500 kilometer bred, (måske 2250 kilometer), men det er jo ligegyldigt nogle hundred kilometer fra eller til, betyder ingen rolle, når de Hellige kommer ind til fest og jubel til evig tid, en hjemkomst som kun den fortabte søn kan opleve.
Skrevet dagen før søndag d. 5 januar 2014 kl 12:24
Lukas 12:32. frygt ikke, du lille Hjord! thi det var eders Fader velbehageligt at give jer riget.

2. Mosebog 29:38. Hvad du skal ofre på Alteret, er følgende: Hver dag to årgamle Lam som stadigt Offer.
39. Det ene Lam skal du ofre om Morgenen og det andet ved aftenstid.
40. Sammen med det første Lam skal du bringe en Tiendedel Efa fint Hvedemel, rørt i en Fjerdedel Hin Olie af knuste Oliven, og et Drikoffer af en Fjerdedel Hin Vin.
41. Og det andet Lam skal du ofre ved aftenstid; sammen med det skal du ofre et afgrødeoffer og et Drikoffer som om Morgenen til en liflig Duft, et Ildoffer for Herren.
42. Det skal være et stadigt Brændoffer, som I skal bringe, slægt efter slægt, ved Indgangen til Åbenbaringsteltet for Herrens Åsyn, hvor jeg vil åbenbare mig for dig for at tale til dig,
43. og hvor jeg vil åbenbare mig for Israels børn, og det skal helliges ved min Herlighed.
44. Jeg vil hellige Åbenbaringsteltet og Alteret, og Aron og hans Sønner vil jeg hellige til at gøre Præstetjeneste for mig.
45. Og jeg vil bo midt iblandt Israels børn og være deres Gud;
46. og de skal kende, at jeg Herren er deres Gud, som førte dem ud af Ægypten for at bo midt iblandt dem, jeg Herren deres Gud!

Kl. 15:59 Søndag d. 5 januar 2014 jeg havde ellers lige besluttet mig for ikke at skrive mere i dag.
Men min søgning efter noget andet, gav mig svar på dette:
De 2 lam der skulle ofres, dengang, blev senere til Johannes Døber og Jesus.
Disse 2 profeter, i Gammeltestamentelig forstand, er omtalt i Johannes Åbenbaring. (Der ligesom Nostradamus, fortæller alt og ingenting, men i virkeligheden, efter min overbevisning, en mand ligesom Lukas, der samler og blander teksterne sammen. Som om de vil spille kort. De laver med andre ord et collage, et nyt og interesandt billede.

Zakarias 6
1. Atter løftede jeg mine øjne og skuede, og se, fire Vogne kom frem mellem de to Bjerge, og Bjergene var af Kobber.
2. For den første Vogn var der røde Heste, for den anden sorte,
3. for den tredje hvide og for den fjerde brogede.
4. Jeg spurgte Engelen, som talte med mig: "Hvad betyder disse Herre?"
5. Og Engelen svarede: "Det er himmelens fire Vinde, som drager ud efter at have fremstillet sig for al jordens Herre.
6. Vognen med de sorte Heste for drager ud til Nordlandet, de hvide til Østlandet og de brogede til Sydlandet;
7. de røde drager mod Vest. Og de var ivrige efter at komme af Sted for at drage ud over jorden. Da sagde han: "Af Sted; drag ud over jorden!" Og de drog ud over jorden.
Zakarias 6:8. Så kaldte han på mig og talte således til mig: "Se, de, som drager ud til Nordlandet, lader min Ånd dale ned over Nordens Land."
Dette blev opfyldt med Apostlenes misiongerning.
Vi fik latinskoler og meget meget mere.

Johannes Åbenbaring beskriver det på denne, en noget anderledes måde: Åbenbaringen 7
1. Og derefter så jeg fire Engle stå på jordens fire Hjørner; de holdt jordens fire Vinde tilbage; for at ingen Vind skulle blæse over Jorden, ej heller over Havet, ej heller over noget Træ.

De dukker så op igen i:

Åbenbaringen 9:14. sige til den sjette Engel, der havde Basunen: Løs de fire Engle, som er bundne ved den store Flod Eufrat.
15. Og de fire Engle blev løste, som til den Time og dag og Måned og År vare rede til at ihjelslå Tredjedelen af menneskene.
16. Og Tallet på Rytterhærene var to Gange Titusinde Gange Titusinde; jeg hørte deres Tal.
17. Og således så jeg Hestene i Synet og dem, som sade derpå, hvilke havde ildrøde og sorteblå og svovlgule Pansere; og Hestenes Hoveder vare som Løvers hoveder, og af deres Munde udgik Ild og Røg og Svovl.
18. af disse tre Plager, af Ilden og Røgen og Svovlet, som udgik af deres Munde, blev Tredjedelen af menneskene ihjelslået.'

Og det er noget værre pjat. Men det fortsætte, som lovet, med beskrivelsen af de 2 vidner, der i virkeligheden er Johannes Døber og Jesus:

Åbenbaringen 11:3. Og jeg vil give mine tvende vidner, at de skulle profetere et Tusinde, to hundrede og tresindstyve dage, klædte i Sække.
4. Disse er de tvende Olietræer og de tvende lysestager, som stå for jordens Herre.
5. Og dersom nogen vil gøre dem Skade, udgår der Ild af deres Mund og fortærer deres Fjender; og dersom nogen vil gøre dem Skade, bør han således ihjelslås.
6. Disse have Magt til at lukke himmelen, så at der ingen Regn skal falde i deres Profetis dage; og de have Magt over vandene til at forvandle dem til Blod og til at slå jorden med al Slags Plage, så ofte de ville.

Ja Jesus havde magt, som omtalt, en figentræ visnede, fordi det ikke bar frugt.
Men Jesus spiller ikke med musklerne på omtalte måde.
Der er mange eksempler på tørke og udryddelse af mennesker, også en tredjedel, Den Sorte Død, med pest fra rotter er et tydeligt eksempel. Var det 40 % der døde? Jeg husker det ikke. Marsaille den Franske havneby var hårdt ramt. Men jeg blander måske også tingene sammen nu ligesom de omtalte ordkunstnere, jeg nu beskriver.

7. Og når de få fuldendt deres vidnesbyrd, skal Dyret, som stiger op af afgrunden, føre Krig imod dem og overvinde dem og ihjelslå dem.
8. Og deres Lig skal ligge på Gaden i den store Stad, som i åndelig Forstand kaldes Sodoma og Ægypten, der, hvor også deres Herre blev korsfæstet.

dvs Jerusalem, men den holder ikke en meter.
og tingene sker eller skete ikke helt som beskrevet.
At man bagefter kan sige: Der var noget om snakken. Det retfærdiggører ikke den vildfarelse, som mange er faldet i. At deres vildfarelse har været hensigtmæssig, er der kun Gud at takke for.
For ligesom i Det Gamle Testamente, er det hensigtmæssigt at dele befolkningen op i to, en med lys og en med mørke.
Og Johannes Åbenbaring er i høj grad en magnet for fantaster. Jeg tænker på mange af de fuldemands samtaler man har på et værtshus. De har jo ret. Dybøl mølle maler rent ad helved til.

Åbenbaringen 11:9. Og mennesker af alle folk og Stammer og Tungemål og folkeslag skulle se på deres Lig i tre og en halv dag og ikke tilstede, at deres Lig lægges i grav.
10. Og de, som bo på jorden, glæde sig over dem og fryde sig; og de sende hverandre Gaver, fordi disse to Profeter vare til Plage for dem, som bo på jorden.
11. Og efter de tre og en halv dags Førløb kom der Livs Ånde fra Gud i dem; og de stode på deres Fødder, og stor frygt faldt på dem, som så dem.
12. Og de hørte en høj Røst fra himmelen, som sagde til dem: Stiger herop! Og de stege op til himmelen i Skyen, og deres Fjender så derpå.
13. Og i samme Stund skete der et stort jordskælv, og Tiendedelen af Staden faldt, og syv Tusinde Personer blev dræbte i Jordskælvet; og de andre blev forfærdede og gave himmelens Gud Ære.
14. Det andet Veer til ende; se, det tredje Ve kommer snart.

Der var både vagt ved Jesus grav, men hans opstandelse blev holdt hemmelig, kun de troende fik den at se.
Men flere grave i Jerusalem afgav deres døde. For det var en opstandelses dag hin nat, da Klippen revnede ved Jesus Korsfæstelse.

Men det der er interessandt her er at de 42 måneder, de 1290 dage og de 1335 dage tilnærmelsesvis også blev opfyldt af Jesus og Johannes Døber.
For Jesus forkyndte i 3½ år som beskrevet i Daniel 12 og ikke 45 dage som i Daniel 12; men allerede 40 dage efter opstandelsen, var det Pinse og Helligånden kom som en vinds susen og helligede, dem, der også drog nordpå med Evangeliet.

Daniel 12:11. Fra den Tid det daglige Offer ophæves og Ødelæggelsens Vederstyggelighed rejses, skal der gå 1290 dage.
12. Salig er den, der holder ud og oplever 1335 dage.

Jesus blev en vederstyggelig person i Præsternes øjne.
De troede at døden kunne løse deres problemer, men de tager fejl.
Moses så sig gal på Guldkalven.
Senere var det kobber slangen fra ørkenen, der fik sig en tur.
Pagtens Ark mm er også gemt af vejen, fordi disse redskaber ikke er vigtige for Gud, Jo der er følelser forbundet til disse redskaber.
Men det er først og fremmest mennesker, børnene der tæller.
Hvis en i pad eller en computer eller et fjernsyn kan få 2 eller 3 børn til at slås, så bliver resultatet ofte at far eller mor fjerner disse ting, indtil børnene kan enes. Og falde til ro.

Sådan er det også med de ting jeg skriver om.
Jeg ved og har gentagende gange fortalt: Hvor Pagtens Ark står gemt, ja der er 2, en original og gammel og den nye, som allerede er velkendt. I Ætiopien.
Og der er mange andre ting, f høj interesse.
Og jeg har allerede skrevet om det, og der kommer meget meget mere med årene.
Ikke fordi jeg finder på det, men Gud er en oliekilde, der kommer dagligt mere igennem røret. Så længe man suger til sig.
Jeg har langt endnu, jeg har mange mål i sigte, og når jeg sejler ud fra havn, så er der et åbent hav omkring mig. Det er en fantastisk frihed man føler som kaptajn på eget skib.
Og det er den frihed Gud vil give os.

Hvad skal vi lege i dag?
Hvad skal vi se i dag?
Er Erantissen allerede sprunget ud?
En måned før tid.
Jamen det er da også en mild vinter, her i Danmark, modsat på Sydpolen, hvor de slås med 5 meter tyk is.
I deres sommermåneder.
Det kunne tyde på at skylaget er tyndt og afkølingen til verdensrummet derfor er voldsom.
For solen skinner jo 24 timer i døgnet.
Så en har ladet døren stå åben.
Skylaget skulle jo holde på varmen.
Om det er ozonlaget ved jeg ikke. Men der er en forklaring der mangler.
Og vi får jo ikke global opvarmning på den måde, tværtimod.

Se der var en til. Aldrig sagt, aldrig tænkt.

Jeremiah 33:3. Kald på mig, så vil jeg svare dig og kundgøre dig store og lønlige Ting, du ikke kender.

Mandag 6. januar 2014 Jubel.
Vi mennesker fik en gave fra Adam, som vi misbrugte, at kende forskel på godt og ondt.
At vi misbruger den, ses på de mange klager vi omgiver os med.
Enten det er vores beklagelser eller andres beklagelser over os.
Men selv Jesus havde folk omkring sig som beklagede sig hele tiden.
Det være sig Judas I. en af Apostlene, eller de troende menigheder.
De eneste, som ikke vidste, at der var noget at klage over var Romerne, som så følte sig presset til at slå Jesus ihjel.
Og det er stort set det samme i dag.
Dommerne forstår ikke de sager de får ind. De lytter og læser andres anbefalinger, og tænker: Hvad vil man sige om min dom: Hvis??
Advokaterne har 50% chance for at vinde sagerne, en taber og en anden vinder. (Hver gang).
De handler alle med ord. De lever af de ord, som de skriver.

***

Frost i New Yourk, den værdste nattefrost i 3 år.
Så Danmark er et lille klimatisk smørhul.
Danmark har fået rekord mange medaljer sidste år, tillykke med det.
Vores / min tennisstjerne har fået sig en rig kæreste, tillykke til dem.
Vi andre har fået grønne afgifter, ØV.
I Ægypten, ude i ørkenen, på Sinaj, koster traktorbenzin 70 øre pr l.
Oktan 92 koster 1.40 pr l.
De 10 kroner som Dansk Benzin koster mere, er med andre ord afgifter. I form af skatter og ekstra fortjeneste. (Til at betale andre skatter med, fordi omkostningerne til moms og grønne afgifter er så høje i Danmark.)
Det er en ond cirkel.
Ifølge min beskrivelse.

Mange unge er træt af livet foran en computer, de vil gerne ud på arbejdsmarkedet. De er vokset om med socialt fællesskab i skolerne, de finder socialt fællesskab på nettet, men de har ikke råd til at leve det liv de er vokset op med.

Min egen søn siger det på denne måde:
Jo mange tak for kortet, (flexkort til bus), som jeg endnu ikke selv kan lægge penge på. . .
Og hvis vi skal snakke om arbejde, så er det min sag, som indtil nu var det eneste gode, der er sket i mit liv, som jeg konstant tænker på at slutte, og jeg ved godt det er min egen skyld, men er det virkelig noget jeg kan bruge til ikke at stoppe det. (at vide det er hans egen skyld).

Nej der er ingen trøst at hente nogen steder.
Kontanthjælpen rækker ikke, de sidste måneder har han betalt 2000 pr måned til varmeværket, kommunen trækker pengene, el er også en dyr post, at leve sundt og billigt har han ikke lært, men er havregryn med mælk sundt og billigt?
Jeg kender en som kun lever af det, når hun er hjemme.
Hun er på arbejde hver dag, kører 40 kilometer hver vej, og er utrolig nøjsom. Sidder til leje for 6500.- fordi hun ikke har forstand på at holde hus. Så hellere sidde til leje. Uden boligsikring, naturgas som varmekilde, osv. Jeg kender ikke hendes budget. Men hun klager.
Jeg klager også. Men som min søn siger: Det er jo også min egen skyld.
I snit bruger hver dansker 3000 pr måned til grønne afgifter, jeg vil tro man kan finde tallene hvis man ser på indkomsten, af moms og afgifter.
Det er 84 % af det samlede skatteprovenue, som ikke kommer fra arbejde. Med i de grønne afgifter skal også medregnes den skat som AP Møller betaler, og som andre olieselskaber betaler.

At sige og skrive at afgifterne er nødvendige for naturens skyld, er løgn, de 3000.- jeg anslår svarer til 100 kroner om dagen.
Solen leverer varme hver dag for 2.000.000 kroner om dagen pr indbygger Globalt. Så stor er jorden, og så få mennesker bor der på jorden i dag.
At skulle spare 20 % vil være som at sige: Vi må ikke tisse i havet, for så smelter indlandsisen.
Al den varme, både vores pis og solens stråler, forsvinder ud i verdensrummet om natten. (Og i år forsvinder varmen tydeligvis også om dagen, på Sydpolen. hvor 5 meter tyk nyis har fastholdt et Russisk forskningsskib. De kunne formodentlig ikke sejle ind igennem isen, hvis den lå der i forvejen. Men måske er der en anden forklaring på dette. Foreløbig er det nyis i mine tanker.)
5 meter tyk.
1 gram vand mister 79 kalorier for at blive til 1 gram is.
dvs: Tager man 1 gram is og 1 gram vand der er 79 grader varmt og blander sammen, så vil man få 2 gram vand på 0 grader.
1 kilo vand har kilokalorier.
1 tons vand har megekalorier.
Om det lige er 79 kalorier, kan jeg ikke bekræfte, har lige søgt på nettet uden resultat.
Det er underligt at tænke sig: Når man er ung og nyforelsket, har man aldrig tid til noget som helst, andet end at nyde hinanden.
Denne lyksagelige tilstand har jeg været i i over et halvt år.
Men nu, har jeg pludselig tid til at skrive og lave Bibelkoder.
Jeg har fået en lille hund, den kræver langt mere opmærksomhed, men sover til gengæld det meste af tiden.
Jeg kan ikke engang gå i byen mere.
Hele min normale hverdag skal laves om.
Alle fraråder mig, selv kan jeg også finde mange undskyldninger for at lade være med at tage en hund til mig.
Der er allerede 2 gode steder, hvor den kunne få det bedre end hos mig.
Men foreløbig afslår jeg.
Og tænker: Det er bare ligesom at have Jesus nær, vi følges ad hele tiden.
Kl. 12:31 2014-01-05