www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold

.

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."

3. december
- 'Altid står til dig min hu, al min glæde ejer du, aldrig får jeg fred i sind, uden du den bringer ind!'
- Jeg kan ikke nøjes med mindre end dig selv, Jesus.
"I skal heller ikke nøjes med mindre. Når du ikke mærker de tydelige tilskyndelser til glæde og tak, så er det for at hjertets rødder skal søge ned i dybden, nå derned, derind, hvor den evigt rindende kilde er, derned hvor der aldrig er tørt. Så bliver jeres hjerte ikke afhængigt af anden tilførsel, men bærer frugt, min frugt, i tørre såvel som frodige tider!"
December 3 2013 Kl. 6:22 Jeg har brugt 3 timer nu her til morgen på at forberede min sag til Højesteret. Den skal herfor fremsendes til Procesbevillingsnævnet St. Kongensgade 1-3, 2 sal 1264 Kbh K
Jeg er ikke kommet til citat og omtale af selve loven, navn og nummer har således ikke fået sin rette plads i brevene endnu. Jeg vil gerne skrive de rigtige årstal og numre lidt senere. Brev afsnit 1 og afsnit 2 og formentligt afsnit 3, her er de 2 første afsnit.

Aalborg d. 3. december 2013 Kl. 3:22

Jeg har haft behagelig brevvæksling med Vestre Landsret, sidst modtaget er dateret efter møde d. 29 november 2013 på tingstedet i Viborg.

Som det vil fremgå her i dette brev drejer min henvendelse sig om, at min Søn Noa endnu ikke har fået den begunstigelse som folketinget har lagt op til i:

lov: af 2007 ???? tekst mangler

Sagen, som sådan bærer præg af at kommunens fremførte interesser i sagen har været altafgørende for dommernes afsigelse af dom i sagen. Således at 'min Søn Noa' bliver nægtet retsmæssig adkomst til at få del i lovens goder, og således at Statsamt, Aalborg Byret og nu til sidst Vestre Landsret tilsidesætter lovens intentioner og tilsigtelse, som netop er: At give børn ret til at have tætte bånd til deres biologiske far, på papiret, som retsmæssig og myndig fader, og således nægter domstolene min søn 'Noa' (og alle børn) at dele efternavn med sin (deres) biologiske far.

Loven giver ikke Domstolene ret til at dømme, til gunst for tredje part, som her er kommunen.
Som ikke på noget tidspunkt har fremsendt ønske om at have part i sagen.

Sagen har under hele forløbet været en tvist imellem Noa's far og Noa's mor.

Ikke imellem Noa's far og kommunens ansatte, som omfattende og skriftligt begrunder, Noa's opvækst bør ske uden indblanding fra hans biologiske forældre.
Som jeg her fremfører, så bliver det en utilsigtet sammenblanding af flere love, som ender i en uoverskuelig og komplax vurdering. Som isoleret set virker ulovlig, og det får en direkte usund indvirkning på advokaters og dommeres retsbevidsthed.

Det kan ikke være dommernes rette mening, at man skal dømme anderledes, ja, ligefrem ulovligt, hver gang de bliver gjort opmærksom på at en tredje usynlig part har disse interesser.

Det er en ulovlig sammenblanding af offentlige myndigheders interesser.

Hvis den offentlige administration, her Kommunen, har særlige interesser, så må Kommunen komme frem, som ligeværdig modpart. Og ikke som her i denne sag luske deres hensigtserklæringer ind ad brevsprækken.

Disse læge erklæringer, har undertegnet under protest både mundtligt og skriftligt ikke fået behørig tid til at gennemgå, hvorfor sagen, som det er sædvane, blev afbrudt efter 1 time.

Ønsker kommunen at fremføre sine ønsker og anbefalinger, så bør det alene ske, ved behørig brug af love, som vedrører tvangsanbringelse af børn udenfor hjemmet.

Ved at blande love sammen på kyds og tværs, får man en uheldig coktail, som er til skade for retsbevidstheden, og man får helt uladesiggørlige situationer, som det er sket her i denne sag.

Jeg vil gå i detaljer med dette i det afsnit, hvori jeg beskriver: Lovens tekst.

Lovens tekst:

Aalborg d. 3 december 2013 kl. 3:50

Der er 3 nivauer eller 3 planer eller 3 måder at opfatte en lov på.

1'st nivau er lovgiverens opfattelse, her folketinget.

2'et nivau er dommernes opfattelse, de opretholder lovene, og man har i Retsstaten Danmark, valgt ved lov, at adskille Domstolene fra Staten, på en måde, så der ikke kan forekomme en sammenblanding af interesser.
Hvilket uhældigvis er meget udbredt i byretten. Hvorfor de rige borgere gang på gang må anke byretternes afgørelser, også i alle de sager: Hvor kommunerne har økonomisk eller anden intersse i sagerne.

Denne sammenblanding af kommunale interesser og dommernes afgørelser, gik i gamle dage under betegnelsen: Frimurerri.
I dag, indenfor de sidste få år, er logernes muligheder for gensidige vennetjenester blevet stærkt begrænset på grund af Gud.
Det store dyr www og al anden nyhedsformidling, afslører alle luskede aftaler, åbenlyst.
Det er slut med at skjule sig bag løgne eller tavshed, der igennem årtusinder har beskyttet bedragere som en mur. Forbryddere afsløres i dag på stribe, ved hjælp af overvågning, DNA og alt muligt.

Disse fremskridt gør også dommerstanden og advokater overordentligt følsomme for afsløringer, om urent sagsforløb.
Det er med andre ord ved at være slut med at vinde de sager, som kendskabet til sagsakternes altafgørende betydning og dommernes manglende interesse for ekstra arbejde danner grundlag for.
Kan man som dommer leve åbentlyst, så kan man leve uden at skulle skamme sig over beslutninger og afgørelser.
Og intet er mere vigtigt for en dommer og ligeledes for en advokat, som begge skal have mulighed for at leve med retfærdighed, som ledestjerne i deres arbejde.
At kunne glæde sig er som Kong Salomon, efter en veloverstået dag, er noget nær den største tilfredsstillelse et menneske kan opnå.

Når jeg nu og lige vil omtaler Gud og www er det, fordi jeg som den eneste, som ser sammenhænget sådan lidt fra oven.
W er det sjete bogstav i det Hebræiske alfabet. dvs www er dyrets tegn, dyrets navn 666 som omtalt i Johannes Åbenbaring 13:18. Her gælder det Visdom! Den, som har Forstand, udregne Dyrets Tal; thi det er et menneskes Tal, og dets Tal er 666.
Man skal med andre ord frygte dyret! Hvis man ikke frygter Herren mere.
For frygter man Gud, så er der ikke plads til at frygte andre, så er man optaget, så er man gift, eller venter blot på at blive et med Gud, som en brud, og Gud er der, tro mig og tro alle andre, Han lever.
Og som Dommer så udfører I Hans arbejde i Israel.
Danmark er naturligvis Dans efterkommere, vi har en utrolig saamhørighedsfølelse med England, og vores omkringliggende lande. Og de 10 tabte stammer flyttede nord på, i forhold til Jerusalem.
Dan fik dommernes velsignelse allerede på Abrahams tid.

1. mosebog

Der er forskel på at være: Æreværdig eller skamfuld.
I er født til at være og blive Æreværdige.

Ærværdige og Høje Dommer.
Titulerede man en Dommer i Gamle dage.
I dag er det: Du, man bruger om hinanden i daglig tale. Selv i retten.
Den sidste Kgl. Skuespiller, som blev tituleret med: De
Er død.
Han blev så kendt, at man har en pris opkaldt efter ham, jeg har i skrivende stund glemt hans navn.
Jo selvfølgelig Reumert. Det var: Poul Reumert.

Det 3'je nivau er brugerne. Borgerne. De forudrettede. Dem, der føler sig uretfærdigt behandlet, af hinanden.
Og Landsret og Højesteret og Menneskeret (I Strassburg) og folkeretten (i avis og nyheder), og ikke at glemme Guds Domstol, alle disse retsinstanser skyldes: At den første instans ikke udfører sit arbejde godt nok.
Jeg har bemærket, at naturkatastrofer intræffer i de lande: Hvor en og flere uretfærdig dømt(e) person(er) sidder fængslet.
Disse 'vidner' om uretfærdighed har magt over vejret og over velsignelser og forbandelser fra Himlen, ved simpel bøn, 'hjertebøn'.
Deres bønner bliver fremlagt for Gud, som handler derefter. (For Gud er retfærdig, og uden personsanseelse).
Inspirationen til disse mine iagtagelser kom fra Johannes Åbenbaring 11
Sidst jeg oplevede disse naturkatastrofer i USA var da en neger skulle henrettes efter at være uskyldigt dømt. (Ved hans død stoppede naturkatastroferne i nogle år i USA, og er nu er de kommet tilbage igen.)

Om du så er nok så elsket, som Kong David er et godt eksempel på, Så kommer du ikke i Himmelen uden Jesus fortjeneste, og kun sammen med Jesus.
Kong David måtte pænt vente ligesom Adam og Eva, til Jesus efter sin korsfæstelse retmæssigt kunne bede om at få fangerne frigivet. Alle som tilhører Præsten Jesus. Alle, for hvem, et tilbud om benådning, er nok, til at prøve forfra og leve et liv uden mere synd.

Det kaldes: At krydse en linie, man krydser Jordanfloden, Det Røde hav, osv
Ordet for dette er : 'Hebræer'
Det er ikke kun Jøder, som er Hæbræerer, det er vi andre også, hvis vi tager imod Guds ånd som et lille ufødt barn, der jo ligger omgivet af vand, ligesom syltede agurker i lage. Er man tæt på, bliver smagen gennemtrængende.
Mit liv, valgte jeg som 19 årig, for 43 år siden, min vandring i ørkenen sluttede for få år siden, jeg har datoen et andet sted.
Så ja, jeg har været igennem det hele. (Jeg har Også stået og demonstreret for min sag i Strassburg)
Jeg har gået hele vejen, og har gået den uden succes. Kun og alene med Gud. Er der nogen, som har villet være venner med Gud, så er jeg en af dem, jeg har muligvis haft mere brug for venskabet end andre, jeg har ikke plaget Gud så meget som andre, Abraham var den største tigger på jorden, og han er vores forfader. Vi burde alle hedde Abrahamsen til efternan.
Men mit efternavn er Wind, Som Grundtvig skrev om Mester Ole Wind, en præst ved Vor Frue Kirke, 'med den skarpe tunge'.
Wind oversat betyder Ånd, 'Mighty Wind' er 'Den store Ånd', 'Guds Ånd'. Så selvfølgelig er jeg også stolt over mit efternavn, og har også ført min slægt tilbage i mange generationer, ved selv at sidde på diverse landsarkiver og lede i de gamle kirkebøger og læse folketællinger.
Så derfor sætter jeg også det som en ære: At mit barn af eget kød og blod, også får mit efternavn.

Det er således min opfattelse af loven, at: 'Efternavnet har børn også ret til' at få og først senere af eget valg, at fravælge det eller om de vil arve og bo hos deres forældre, enten de er kødelige, fysiske eller åndelige.

Plejeforældre kan opfattes som fysiske forældre, da børn rent faktisk og fysisk bor hos plejeforældrene.
Åndelige forældre er de voksne forbilleder, som børn har og får under opvæksten, det er ofte bedsteforældrene, som kan få en stor og altafgørende indflydelse på børnebørns opvækst og beslutninger. Mine bedsteforældre og min mors søskende, onkler og tanter, har således fået mig til at vælge uddannelse og liv. efter devisen: Kunne de, så kan jeg også.

Det var først som 19 årig, at jeg brød med familietraditionerne, skippede mine gamle livsmål, og fandt nye mål og interesser ved at læse biografier om andre, som således blev mine nye forbilleder, nye åndelige forældre.
Fælles for dem var, som Martin Lutter sagde: Han lever. Han lever. Gud lever.

Men det er en lang historie, som jeg bringer dele af på min hjemmeside www.beholy.be

Her og nu er det Loven det drejer sig om.

kl 6:40 men nu en pause og det er tid til en tur i sauna og i svømmehallen
Vi har det jo godt i lille Danmark.

1. Mosebog 49:16. Dan dømmer sit folk så godt som nogen Israels Stamme.
17. Dan blive en Slange ved Vejen, en Giftsnog ved Stien, som bider Hesten i Hælen, så Rytteren styrter bagover!
18. På din Frelse bier jeg, Herre!

denne side d. 30. november 2013

en husker: Jeg skal lige huske disse ord, når jeg i næste afsnit kommer til omtale af selve loven.

Der står således ikke noget om i loven om, at børn ikke skal have forældreansvar af deres forældre. Såfremt disse er førtidspensionister.
Denne specielle undtagelse er ikke hensigtmæssig og næppe tiltænkt ved lovens vedtagelse i folketinget.

Og tror heller ikke at befolkningen, som sådan, syntes at denne forskelsbehandling er helt ok.

Mit oplevelse af sagen er, at Dommerne er alene om at fortolke loven på deres helt specielle og på en egen måde, som jeg tidligere omtaler som værende: En cocktail af flere love og almindelig dovenskab. For der kan jo ikke være tale om tidsmangel, hvor 3 Landsretsdommere jo selv bevidner, at man gik hjem en time før tid, selvom man havde hørt og modtaget sagsøgers protest under og skriftligt umiddelbart efter retsmødet om manglende gennemgang af sagens akter.
Havde man under retsmødet taget mig alvorligt, så blev man mødetiden ud, havde man taget min skriftlige indsigelse alvorligt, så havde man indkaldt til et nyt møde, især som her: Hvis man ville dømme imod Sagsøgers anmodning, om at få en Kendelse Efter Loven.